Category: Tuyển Dụng

Tuyển thủ kho

Tuyển thủ kho Mô tả – Xuất nhập tồn hàng hóa – Ghi nhận nhiệp vụ trên phần mềm máy tính (Được hướng dẫn) – Kiểm soát vật tư tại kho. – Tuân thủ...